Heavy Trash – Nasa, Reykjavik, Iceland (26 May 2006)

Heavy Trash show at Nasa, Reykjavik, Iceland on 26 May 2006.

Matt Verta-Ray
Yebo
Jon Spencer
Kim Kix
The Great Nalna

Photo: Gúndi (flickr.com/photos/reykjavikgrapevine/)